Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Business Netwerk Zeeland

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zullen de volgende termen en bepalingen gebruikt worden:
Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, zijnde Netwerkorganisatie Nederland B.V. ten deze handelend onder de naam en hierna te noemen Business Netwerk Zeeland.
Wederpartij: degene die met de gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Business Netwerk Zeeland en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Business Netwerk Zeeland om een overeenkomst met wederpartij aan te gaan;
Zaken: alle door Business Netwerk Zeeland aangeboden producten en diensten.

2. Toepasselijkheid

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten van Business Netwerk Zeeland. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Business Netwerk Zeeland pas wanneer dat schriftelijk is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden treden in plaats van en sluiten alle voorwaarden uit, welke door de wederpartij zijn of worden gesteld.

3. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Business Netwerk Zeeland en de wederpartij wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van ontvangst door Business Netwerk Zeeland van een door wederpartij voor akkoord geaccepteerde offerte, prijsopgave, of overeenkomst (welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst voor Business Netwerk Zeeland niet is overschreden) ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Business Netwerk Zeeland als door wederpartij is getekend. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Business Netwerk Zeeland pas bindend wanneer deze door haar schriftelijk worden bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

4. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de overeenkomsten van Business Netwerk Zeeland is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank in Rotterdam bevoegd daarvan kennis te nemen.

5. Contributie

Wederpartij zal voor het lidmaatschap of partnerschap van het netwerk Business Netwerk Zeeland jaarlijks contributie betalen. De contributie zal per 1 januari van elk jaar of verhoogd worden met minimaal het CPI; alle huishoudens (2000=100) en indien Business Netwerk Zeeland dit tussentijds noodzakelijk acht.

6. Betaling

Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de wederpartij steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de wederpartij aan Business Netwerk Zeeland de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede alle kosten die Business Netwerk Zeeland moet maken om haar vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €150,00, onverminderd het recht van Business Netwerk Zeeland om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Business Netwerk Zeeland gerechtigd verdere deelname door de wederpartij aan activiteiten te ontzeggen of te verlangen deze slechts te verrichten via contante betaling.

7. Overmacht

Business Netwerk Zeeland heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen of verhinderd is haar verplichting na te komen.

8. Aansprakelijkheid

Business Netwerk Zeeland is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Business Netwerk Zeeland toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter allereerst in aanmerking die schade waartegen Business Netwerk Zeeland verzekerd is en zulks met een maximum van een jaar contributie. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

9. Opzegging

Overeenkomsten kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode (voor leden einde kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, wat betekent dat voor een lidmaatschap voor 1 oktober en voor partners 3 maanden voor het einde van de schriftelijk overeengekomen eind datum opgezegd dient te worden. Bij gebreke van (tijdige) opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Telkens voor de duur van een jaar.

10. Ontbinding

10.1
Voor alle overeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk is van toepassing dat genoemde datum in de betreffende overeenkomst telkens (stilzwijgend) met 1 jaar wordt verlengd, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de overeengekomen einddatum.
10.2
In geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke voldoen aan verplichtingen, welke voor wederpartij uit een met Business Netwerk Zeeland gesloten overeenkomst voortvloeien, is de wederpartij van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Business Netwerk Zeeland is dan gerechtigd de tussen partijen bestaande overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de wederpartij onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van schade en kosten met een minimum van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het lidmaatschap. Mocht u nog meer informatie willen neemt u dan contact met ons op. Wij horen u graag!

Steven Corijn
06-24457540

Albert Besuyen
06-33961084

Wouterien Dees
06-13529884

Marjan van Berkel
06-46636593

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Wilt u ook maandelijks de nieuwsbrief van Business Netwerk Zeeland ontvangen, schrijf u zich dan nu in via het onderstaande formulier:
klik dan hier

Ook lid worden van Business Netwerk Zeeland?

Vul het onderstaande formulier in, en wij nemen binnenkort contact op.