SERIS: let op temparatuurmeeting in relatie tot AVG

Temperatuur meten van medewerkers en bezoekers als maatregel tegen COVID-19

Met warmtebeeldcamera’s is het mogelijk om mensen met koorts te herkennen en zo coronabesmetting tegen te gaan. Beveiligingsbedrijf SERIS – partner van Business Netwerk Rijnmond – adviseert bedrijven echter om op dit gebied zorgvuldig te zijn, omdat zonder juiste procedure een ernstige overtreding van de AVG kan worden begaan.

“Ook onder relaties zitten bedrijven die personen die een terrein of een pand willen betreden (medewerkers, chauffeurs en bezoekers) als preventieve maatregel laten verklaren (gedocumenteerd met handtekening) dat ze niet in risicolanden zijn geweest en geen temperatuursverhoging hebben. Anderen doen een temperatuurmeting of combineren deze maatregelen,” aldus Aad de Vries, algemeen directeur van Seris Nederland. “Wij adviseren bedrijven en ondernemers zich te houden aan de hieronder beschreven uitgangspunten.”

ZORGPLICHT WERKGEVER IN RELATIE TOT AVG:

De reactie zoals hierboven omschreven is begrijpelijk, omdat niet voor elk beroep en bij elk proces thuiswerken mogelijk is, maar ook geredeneerd vanuit de zorgplicht van de werkgever. Helaas is er een wettelijk probleem. Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige gegevens en vallen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. Verwerking mag alleen als aan bijzondere voorwaarden wordt voldaan. SERIS heeft ook de Arbowet erop nageslagen en het Arbobesluit – Afdeling 9, maar ook die kunnen de goed bedoelende ondernemer niet redden.

Om de Autoriteit Persoonsgegevens te citeren:

“Als werkgever heeft u bijna nooit het recht om zelf medische gegevens van uw werknemers te registreren(*). Wel kunt u de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om te controleren op corona. Verder is het vooral belangrijk om de actuele adviezen te volgen van uw regionale GGD en het RIVM.”

Bijzondere persoonsgegevens

“Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. Als werkgever mag u normaal gesproken niet op de stoel van een arts gaan zitten door conclusies te trekken over de gezondheid van individuele medewerkers. Bijvoorbeeld door bij te houden waar medewerkers op vakantie zijn geweest. Of door hun temperatuur vast te leggen. Meer informatie vindt u in ons dossier ‘Mijn zieke werknemer’.”

Bedrijfsarts/arbodienst

“Uw medewerkers kunnen natuurlijk wel naar de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer deze vermoedt dat uw medewerker het coronavirus heeft, zal hij/zij met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.”

Volg adviezen GGD en RIVM

“We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het nieuwe coronavirus is een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt en waartegen groots maatregelen worden getroffen. Het is een taak van de overheid i.s.m. de GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook op de werkvloer. Volg daarom de actuele adviezen van uw regionale GGD en het RIVM.”

(*) Registreren = verwerken. Stel u meet een verhoogde temperatuur bij een van uw medewerkers. Wat gaat u doen? U stuurt hem naar huis. Dan nemen wij  aan dat dit feit en de reden voor de beslissing ergens wordt vastgelegd. En om het nog scherper te stellen: zelfs de omzetting van een analoge waarde, zoals een temperatuur, vanaf een digitale thermometer is al een verwerking.

Daarnaast overtreed u enkele fundamentele regels van de AVG, waardoor deze overtreding ook nog in de hoogste boetecategorie valt. Natuurlijk kunt u het erop gokken dat de Autoriteit Persoonsgegeven (AP) niet handhavend op zal treden in deze crisissituatie…….

Wat kunt u wel doen? Schakel de bedrijfsarts in!

De bedrijfsarts adviseert werkgevers over onder meer beschermende maatregelen, ter voorkoming van ziekte en kan gevraagd en ongevraagd advies geven en maatregelen voorstellen. Een van de mogelijkheden is het preventief spreekuur. Dit kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden aangevraagd en nergens staat dat het spreekuur niet zo lang (of kort) als een test mag duren. Dit spreekuur is vertrouwelijk dus de uitkomsten worden niet met de werkgever gedeeld. Overleg als ondernemer met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) en werk met hen een protocol uit dat de test, die nog steeds vrijwillig en vertrouwelijk is, in ieder geval een draagvlak geeft. In dit protocol staat bij welke uitkomsten een medewerker zich arbeidsongeschikt kan melden en hoe hiermee wordt omgegaan. In de informatie die aan betrokkenen bij de test wordt verstrekt, wordt aangegeven dat alleen met de toestemming van betrokkene de uitslag met de werkgever wordt gedeeld, dit als onderbouwing van de arbeidsongeschiktmelding mocht corona verondersteld worden. De testen worden uitgevoerd door een bedrijfsarts of arboverpleegkundige.

Terug naar home